6 دسامبر 2019
بوی دهان در افراد دارای پروتز کامل

تست آنلاین بوی دهان برای افراد دارای پروتز کامل ( دندان مصنوعی )

بوی دهان در افراد دارای پروتز کامل احتمالاً بیشتر است. بستر و مساحت پروتز کامل ( دندان مصنوعی ) نسبت به سایر پروتز ها مانند پروتز متحرک پارسیل بیشتر است و میکربهای بیشتری از جمله باکتری های بی هوازی و گرم منفی بر روی آن رشد می کنند و باعث بدبویی آن می شوند.
6 دسامبر 2019
بوی دهان در افراد دارای پروتز پارسیل

تست آنلاین بوی دهان برای افراد دارای پروتز پارسیل متحرک

بوی دهان در افراد دارای پروتز احتمالاً بیشتر است چون میکربهای دهان بر روی پروتز رشد می کنند و باعث بدبویی آن می شوند بنابراین لازم است تست بوی دهان افراد دارای پروتز اختصاصی باشد.
26 ژوئن 2017
تست آنلاین بوی دهان

تست آنلاین بوی دهان : با پاسخ به چند سوال بوی دهانتان را ارزیابی کنید

تست آنلاین بوی دهان و گازهای گوگرددار اولین آزمونی است که برای اندازه گیری بوی بد دهان و گازهای بد بویی نظیر گازهای فرار گوگرددار موجود در دهان توسط دکتر علیرضا طالبیان طراحی شده است. بعد از پاسخگویی به پرسشهای این تست نتایجی به طور خودکار برای شما نشان داده خواهد شد.