27 سپتامبر 2019
رفع بوی دهان در عید

رفع بوی دهان در عید و سایر تعطیلات با درمانهای خانگی

رفع بوی دهان در عید موضوعی است که بیشتر ما درباره آن فکر می کنیم. در این ایام ، دید و بازدیدها زیاد و در بغل گرفتن ها نیز زیاد. نگرانیم که نکند دهانمان بدبو باشد و باعث آزار دیگران شویم.