تمیز کردن زبان باعث کاهش بوی دهان و سایر بیماریها می شود